תקנון "מועדון פאנקו"

 
 

תקנון "מועדון פאנקו"

שווה להיות חברים במועדון פאנקו!

בכל פעם שאתם רוכשים באתר פאנקו ממגוון מוצרי האלכוהול שלנו, אתם צוברים נקודות לקראת הרכישה הבאה שלכם!

חברות במועדון פאנקו כפופה לכללים ולהסברים המפורטים לעיל ולהלן ולהסכמה להם (להלן בהתאמה: "מועדון פאנקו" ו-"התקנון"). פאנקו גרופ בע"מ (להלן: "פאנקו" או "החברה") מזמינה אתכם לקרוא בעיון תקנון זה ואנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.

כל חבר מועדון פאנקו מצהיר ומתחייב, כי קרא את תקנון זה, כי הינו מודע ומסכים להוראותיו, לרבות כל שינוי עתידי בו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד פאנקו ו/או בעליה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

  1.        מבוא

1.1.      יובהר כי החברות במועדון פאנקו וכן רכישה של משקאות אלכוהוליים באתר מותרת אך ורק לאדם שגילו מעל 18 שנים.

1.2.      החברות במועדון פאנקו הינה ללא עלות.

1.3.      החברות במועדון פאנקו הינה ללא הגבלת זמן.

1.4.      החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. לחבר המועדון לא תהיינה, במישרין ו/או בעקיפין, כל טענות ו/או דרישות כלפי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

1.5.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פאנקו תהא רשאית לשנות, מעת לעת, את תנאי מועדון הלקוחות, לרבות את גובה הצבירה ו/או אופן מימוש הנקודות וכן לבטל את מועדון הלקוחות לגמרי, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

1.6.      החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לקבל אדם כלשהו כחבר מועדון או להורות על הפסקת חברותו של אדם כלשהו כחבר מועדון, וזאת מכל סיבה שהיא וללא צורך בנימוק ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.

כחברי מועדון פאנקו תוכלו ליהנות מההטבות הבאות:

  1.        מבצעים והטבות:

בכל שבוע ייהנו חברי מועדון פאנקו מהטבות ייחודיות על מבחר פריטים מפרטי החנות ויעודכנו קודם על אירועים מיוחדים ללקוחות פאנקו.

  1.        דיל היום:

מידיי יום יעלה מבצע ייחודי ל-24 שעות בלבד (בימי חמישי שלושה מבצעים לכל סוף השבוע).

4.       צבירת נקודות מועדון:

4.1.      בכל קנייה שתבצעו באתר פאנקו, בכל ימות השנה, ייצברו נקודות לזכותכם (בכפוף לפרעון התשלום).

4.2.      כל רכישה באתר בסכום של 100 ש"ח (סך קניה לא כולל משלוח) תזכה את חבר המועדון בסך של 1 נקודה, כאשר כל 1 נקודה = לשקל אחד, למימוש באתר פאנקו.

למשל, רכישה ממגוון מוצרי פאנקו בסך של 100 ₪ (סך קניה לא כולל משלוח) מזכה בנקודה אחת (1), רכישה בסך של 340 ₪ (סך קניה לא כולל משלוח) מזכה ב-3 נקודות.

4.3.      הנקודות נצברות בחשבון האישי של בעל המועדון באתר פאנקו וניתנות למימוש ברכישה באתר ממגוון מוצרי פאנקו כתשלום מלא או כחלק מהתשלום. הנקודות הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד. בכל מקרה לא ניתן להמיר נקודות לכסף מזומן או לשובר זיכוי.

4.4.      מימוש הנקודות יתאפשר בעת ביצוע הרכישה הבאה בלבד ורק כאשר נצברו לטובתכם מינימום של 10 נקודות למימוש. היינו, לא ניתן להשתמש בנקודות לרכישה מזכה באותה העסקה בה נצברו הנקודות אלא החל מהעסקה הבאה.

4.5.      רכישה באמצעות הנקודות תתאפשר גם על פריטים שבמבצע (חברי המועדון נהנים מכפל מבצעים).

4.6.      מימוש הנקודות הינו ללא הגבלת זמן.

4.7.      במידה ולקוח ניצל יותר נקודות מהקיימות בחשבונו בשל תקלה ו/או שיבוש ו/או טעות אנוש, רשאית פאנקו לדרוש מהלקוח החזר כספי בערך של 1 ₪ בגין כל נקודה שנוצלה בטעות, על מנת לכסות את הגירעון בנקודות.

4.8.      לא תתאפשר צבירת נקודות בדיעבד על רכישות מזכות שבוצעו לפני יום 18.4.2017

4.9.      כמו כן, לא תתאפשר צבירת נקודות בדיעבד על ידי רוכש "אורח" באתר שלא נירשם כ"משתמש רשום".

4.10.  במקרה של ביטול עסקה ששולמה בחלקה או במלואה בנקודות, על ידי הרוכש- חבר המועדון, יוחזרו הנקודות לזכות חשבון הרוכש. לא יינתן בגינן זיכוי/ החזר כספי. מובהר כי ביטול העסקה הינו בהתאם להוראות תקנון אתר פאנקו (להלן: "תקנון האתר").

4.11.  ניתן לראות מצב יתרת נקודות בחשבונו האישי של חבר המועדון באתר החברה או לקבל מידע זה במוקד שירות הלקוחות של החברה. תשומת ליבכם כי עדכון מס' הנקודות הצבורות באתר לרוב אינו מתבצע באופן מידי ולכן ביצוע העדכון יעשה בתוך 48 שעות ממועד צבירת או גריעת הנקודות מהחשבון.   

4.12.  מובהר כי מספר הנקודות המופיע באתר מהווה הערכה בלבד ואינו מחייב את החברה. מספר הנקודות הקובע הינו זה המופיע במאגר הנתונים של החברה ואשר יימסר על ידי החברה טלפונית לבקשת חבר המועדון.

4.13.  כתנאי לחברות במועדון פאנקו יהיה החבר חייב להירשם באתר פאנקו, ללא עלות ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון האתר. הרישום ייעשה באמצעות הזנת פרטים מזהים, לרבות: שם, שם משפחה, מספר ת.ז., תאריך לידה וכדומה. ובסופו יקבל החבר שם משתמש וסיסמא (להלן: "משתמש רשום"). משתמש רשום רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונו לבטל את הרישום ו/או את חברותו במועדון פאנקו. פרטיו האישיים של משתמש רשום יישמרו באתר.

4.14.  מובהר כי עם ביצוע הרכישה באתר נותן הרוכש את הסכמתו שפרטיו האישים, יישמרו במאגרי המידע של החברה, והכול בהתאם להוראות תקנון האתר והוראות הדין.

4.15.  מובהר כי עם ההרשמה לחברות במועדון פאנקו, החבר נותן את הסכמתו לקבל דוא"ל ו/או הודעת SMS מהחברה ו/או מהאתר, לרבות בעניין מבצעים, חידושים באתר, פרסומות וכדומה. החבר רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל כל דוא"ל ו/או הודעת SMS מהחברה ו/או מהאתר ו/או ממועדון פאנקו.

4.16.  עם פרסום ההודעה על ידי פאנקו על הפסקת צבירת נקודות ו/או על ביטול מועדון הלקוחות, תינתן תקופה של 8 חודשים למימוש הנקודות. לא ניתן להמיר נקודות בכסף ולא יינתן זיכוי על נקודות שלא מומשו.

  1.        כללי

5.1.      הפרקים: "פרטי הרוכש ואבטחת האתר", "שימוש בלתי ראוי באתר", "בעלות ושמירה על זכויות" ו"דין וסמכות שיפוט" מתקנון האתר יחולו, בשינויים המחויבים, על תקנון זה.

5.2.      האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

5.3.      כותרות התקנון נקבעו לצרכי נוחיות בלבד ולא תשמשנה כראיה כלשהי ולא יהיה בנוסחן ובתוכנן כדי לחייב את החברה ו/או כדי לשמש ראיה ותימוכין לפרשנות התקנון.

5.4.      בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין עצמן, תקבע החברה כיצד יש לפעול ואיזוהי ההוראה העדיפה או הגוברת.

5.5.      המידע הקיים בספרי החברה, לרבות לעניין מועדים וסכומים, הוא המידע הקובע לכל דבר ועניין.

5.6.      נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון 1700-70-22-32 או בדוא"ל: [email protected].

 

רוצים להיות לחברים של פאנקו? הירשמו באתר או התקשרו אלינו ותתחילו לצבור נקודות!

 

 

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות