מדיניות פרטיות

 
 

מדיניות פרטיות

ב Paneco שומרים על הפרטיות שלך

מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי חברת Paneco ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת חברת Paneco במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. למעט אם צוין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה למונחים אלו בתקנון האתר.

 1.        פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: "מידע אישי") אשר חברת Paneco מקבלת ממך בעת ההזמנה, נועדו לצורך רכישת המשקאות  ללא כל טעויות ו/או תקלות שונות אשר יימנעו ממך לקבל את המשקאות שהוזמנו ונרכשו על ידך.
 2.        עם ביצוע הרכישה, המידע האישי, כמו גם מידע על רכישות באתר (להלן: "המידע"), יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.
 3.        אתר Paneco מאובטח בטכנולוגיה מהמתקדמות בעולם לאבטחת תוכן. הפרטים המוזנים למערכת נשמרים בה בסודיות, בעזרת שימוש בשיטות האבטחה ובמערכות ההצפנה המתקדמות ביותר הקיימות כיום. העברת המידע מהמחשב האישי שלך אל מחשבי חברת Paneco מתבצעת בתקשורת מוצפנת, העוברת בפרוטוקול מקדד (SSL).
 4.        על אף האמור לעיל, עם השימוש באתר הנך מצהיר כי אתה מודע לכך שמאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של חברת Paneco להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע השמור. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך, במישרין או בעקיפין, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עקב כך כלפי חברת Paneco ו/או מי מטעמה.
 5.        בנוסף, כפי שפורט בתקנון האתר סליקת כרטיסי האשראי של רוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק הסליקה ופרטי כרטיס האשראי של הרוכש לא ישמרו במאגרי המידע של חברת Paneco.  
 6.        חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, לרבות שמך המלא, מספר ת.ז., תאריך לידה, כתובת וכתובת הדוא"ל שלך (להלן: "ההרשמה"). על כן, הינך מצהיר בזאת כי הפרטים אישיים אשר נמסרים לחברת Panecoבמהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך. כמו כן, הנך מצהיר כי אתה יודע שהקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית וכי נגד מוסרי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים.

לידיעתך: בהתאםלסעיף 11 לחוקהגנתהפרטיות, התשל"א – 1981, לאחלהעליךחובהחוקיתלמסוראתהמידע. עםזאתוכמפורטלעילובתקנוןהאתר, המידעאשרמקבלתממךחברתPanecoבמהלךביצועההזמנהנועדלצורךמתן השירות המבוקש באופן הטוב והיעיל ביותר וכן לצורך דיוור ישיר וקשר עמך וכפי שיפורט בסעיף 7 להלן. כל מידע אשר יימסר על ידך לחברת Paneco יטופל כמפורט בסעיפים 10-12 להלן.

 1.        חברת Paneco תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או בהודעות SMS דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 (להלן: "חוק הספאם"). חברת Paneco רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.
 2.        חברת Paneco תהא רשאית להשתמש בטכנולוגיית  cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף, היעיל והתקין של האתר (להלן ביחד: "העוגיות"), ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
 3.        חברת Panecoאינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והנך נדרש להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור לחברה ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים, תגוביות וכו', ככל שישנם) תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה לחברה רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לחברה ו/או תפרסם באתר.
 4.    פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטיך האישיים, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת הסליקה וכרטיסי האשראי, וזאת על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידך ובכפוף להוראות כל דין. כמו כן, חברת Paneco לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום אלא לביצוע תשלום בגין עסקה ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה, למעט בכפוף להוראות כל דין.
 5.    כאמור לעיל, חברת Paneco לא תעביר את פרטיך האישיים לגורם חיצוני לחברה, למעט אם תידרש לכך על ידי רשות מוסמכת מרשויות המדינה, או מכח צו שיפוטי, בהתאם להוראות כל דין.
 6.    על אף האמור לעיל, חברת Paneco תהא רשאית להעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי במקרים בהם: ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, עשית שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי, בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, וכדומה.
 7.    באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. חברת Paneco עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרי אינטרנט האחרים.  יחד עם זאת,  חברת Paneco איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית.
 8.    הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (להלן: "פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. חברת Paneco תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר החברה - יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

לידיעתך: בהתאם לסעיף 17(ו) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל פנייה שתתבצע אליך בדיוור ישיר תכלול את הפרטים הבאים: ציון כי הפנייה הינה בדיוור ישיר, מספר הרישום של המאגר בפנקס מאגרי מידע והודעה על זכותך להימחק מן המאגר, כמפורט לעיל.

 1.    החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.
 2.    לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, אנא פנה לשירות לקוחות בדוא"ל: [email protected].
אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות